• ČSN EN ISO 9 001 - ČSN EN ISO 14 001 - ČSN OHSAS 18 001

ZKT Blatnice (2013)

Práce na tomto projektu obsahovaly provedení celkem devíti stavebních objektů. Jednalo se o provedení otevřeného lichoběžníkového koryta toku o celkové délce 835 m z větší části jako zatravněného příkopu zpevněného stabilizačními prahy a opěrnými zdmi o celkové výměře 1 663m2 dlažby a 233 m2 zdiva.

Dále bylo provedeno zatrubnění toku pod stávajícími komunikacemi z potrubí PEHD 2 x DN 1 600 o celkové délce 136 m jako trubní propustky. Čela těchto propustků na nátoku a výtoku byla provedena jako zeď z LK na MC, a u těchto zdí byla provedena přídlažba také z LK na MC.

Zahájení prací: 4/2013
Ukončení prací: 12/2013
Investor: Povodí Vltavy s.p.
Doba výstavby: 9 měsíců
Cena: 10 275 237,- Kč /bez DPH/