• ČSN EN ISO 9 001 - ČSN EN ISO 14 001 - ČSN ISO 45001

Společnost STAVMONTA spol.s r.o.

je významnou stavební společností v západočeském regionu, která se specializuje na výstavbu vodohospodářských děl, výstavbu inženýrských sítí, provádění kompletních zemních prací, provádění staveb, jejich změny a odstraňování.

STAVMONTA spol. s r.o. uplatňuje při řízení svých procesů systém řízení kvality dle ISO 9001, systém environmentálního řízení dle ISO 14001 a systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle ISO 45001. Naše společnost respektuje pravidla společenské odpovědnosti a integrovaný systém řízení neustále zlepšuje.

Vedení společnosti si uvědomuje, že vykonávané činnosti mohou mít pozitivní i negativní vliv na životní prostředí, proto se snaží negativní vlivy co nejvíce omezovat.

Společnost předchází při svých činnostech úrazům a poškozování zdraví všech osob pohybujících se na svěřených pracovištích. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci a požární ochrana se tedy řadí mezi základní priority rozvoje společnosti.

Pro všechny oblasti integrovaného systému řízení vedení společnosti stavuje cíle a cílové hodnoty, které v pravidelných intervalech přezkoumává.

Společnost komunikuje v případě potřeby aspekty své činnosti, své potřeby a očekávání se všemi příslušnými interními i externími zainteresovanými stranami.

Kvalita

 • Cílem společnosti při řízení a provádění veškerých činností je vždy plné uspokojení potřeb zákazníků.
 • Každý zaměstnanec společnosti je přesvědčen o významu kvality prováděných činností a jejího vlivu na prosperitu společnosti, zná své postavení i svoji odpovědnost v zavedeném systému zabezpečování kvality.
 • Veškeré změny v organizaci a řízení směřují ke zlepšení kvality všech činností a procesů ve prospěch vyššího uspokojení potřeb našich zákazníků.
 • Kvalitní a odpovědná práce každého zaměstnance, ztotožnění s politikou a významem kvality, jakož i dodržování systémem kvality stanovených postupů je zárukou úspěchu společnosti.
 • Zavedený systém zabezpečování kvality je nutné trvale zkvalitňovat tak, aby byl účinným nástrojem pro zvyšování efektivnosti všech procesů v naší společnosti

Životní prostředí a energetické hospodářství

STAVMONTA spol. s r.o. se zaměřuje na prevenci vzniku znečištění životního prostředí tím, že:

 • realizuje hospodárná a preventivní opatření v oblasti vzniku odpadů, znečištění vodních zdrojů, úniků chemických látek a směsí a další dopady na životní prostředí, a to především zvýšením efektivnosti svých technologických procesů,
 • snižuje dopady svých činností a produktů na životní prostředí neustálým zlepšováním technologických postupů a technického vybavení,
 • účelně řídí vnitřní i vnější komunikaci ve věci ochrany životního prostředí a neustále ji zlepšuje,
 • konstruktivně komunikuje přijaté environmentální cíle v rámci společnosti i mimo ni,
 • vzdělává své zaměstnance v oblasti ochrany životního prostředí a vede je k cílevědomému snižování spotřeby energií, zajištění recyklace odpadů a snižování produkce odpadů.

Bezpečnost práce a požární ochrana

Společnost předchází možnému poškozování zdraví tím, že:

 • aktivně vyhledává, vyhodnocuje a vhodným způsobem řídí rizika bezpečnosti práce, jsou přijímána opatření k jejich snižování a je zajištěna kolektivní a osobní ochrana zaměstnanců i všech dalších osob pohybujících se na našich pracovištích s vědomím společnosti,
 • zajišťuje bezpečné a zdraví neohrožující pracovní prostředí na všech svých pracovištích a přispívá tak k prevenci vzniku pracovních úrazů, poškození zdraví a nemocí z povolání,
 • předpisy a řídící dokumentace jsou srozumitelné, aktuální a snadno přístupné,
 • důsledně se plánuje, realizuje a kontroluje efektivita přijímaných nápravných opatření pro všechny činnosti s vlivem na bezpečnost,
 • každý vedoucí zaměstnanec je odpovědný za osobní bezpečnost a bezpečnost všech podřízených zaměstnanců,
 • každý zaměstnanec je osobně zodpovědný za svou vlastní bezpečnost i za bezpečnost svých spolupracovníků,
 • každý zaměstnanec se chová tak, aby svým jednáním nebo nečinností nezavdal příčinu vzniku požáru,

Společenská odpovědnost

Vedení společnosti věnuje velkou pozornost naplňování zákonů a předpisů týkajících se pracovních podmínek zaměstnanců, včetně předpisů týkajících se pracovní doby, doby odpočinku a odměňování za práci.

Výběr nových zaměstnanců společnost provádí výhradně na základě kvalifikace a vyšších schopností. Neuplatňuje ani nepodporuje jakoukoliv formu diskriminace.

Zaměstnancům není bráněno v uplatňování jejich práva na nezávislé myšlení, konání a uspokojování potřeb v rámci platného právního řádu.

Společnost respektuje zájmy všech svých partnerů. Buduje dlouhodobé vztahy založené na vzájemné důvěře, respektu a solidaritě. Podporuje otevřenou komunikaci a výměnu informací s partnery ve všech oblastech jejích činností.

Vrcholové vedení se zavazuje dodržovat všechny relevantní právní požadavky a jiné požadavky a zároveň integrovaný systém pravidelně analyzovat, neustále zlepšovat a rozvíjet a současně zajišťovat potřebné zdroje pro jeho zefektivňování.

Zlepšování a rozvoj integrovaného systému řízení je chápáno jako proces trvalý a systematický. Politika integrovaného systému řízení je dostupná pro potřeby všech zainteresovaných stran.

V Plzni, dne 9.12.2019
Ing. Milan Leška
jednatel společnosti