stavcert nahled

Společnost STAVMONTA spol.s r.o. je významnou stavební společností v západočeském regionu, která se specializuje na výstavbu vodohospodářských děl, výstavbu inženýrských sítí, provádění kompletních zemních prací, provádění staveb, jejich změny a odstraňování.

Vrcholové vedení společnosti se rozhodlo zavést pro úspěšné řízení a nasměrování společnosti ke zvýšení její výkonnosti a konkurenceschopnosti Integrovaný systém managementu pro trvalé zlepšování činností a procesů tak, aby to přineslo užitek všem zainteresovaným stranám – zákazníkům, pracovníkům, majitelům, dodavatelům, a zároveň minimalizovalo dopady na životní prostředí a BOZP, ve kterém tyto strany přímo nebo nepřímo působí.

Proto společnost vyhlašuje následující politiku integrovaného systému managementu, která se zaměřuje na ochranu životního prostředí, kvalitu a dodržování BOZP a jejíž důležitým úkolem je:

1. Zaměření na zákazníka

 • Společnost je závislá na zákaznících, proto je prvotním zájmem společnosti orientace na zákazníka.
 • Vše začíná a končí zákazníkem. Společnost plní požadavky zákazníků a snaží se překonat jejich očekávání.
 • Společnost se zaměřuje na poznávání a porozumění současným i budoucím potřebám zákazníků.
 • Společnost se zavazuje dosahovat svých hospodářských cílů s ohledem na potřeby ochrany životního prostředí a dodržování BOZP.
 • Společnost analyzuje a vyhodnocuje spokojenost zákazníků.
 • Investiční záměry a svoji funkci podniku bude společnost projednávat i z hlediska minimalizace vlivů na životní prostředí.
 • Společnost využívá marketingových činností pro získávání zákazníků na trhu.
 • Spokojenosti zákazníka a veřejnosti podmiňuje všechny činnosti společnosti. S činnostmi zaměřenými na prevenci negativního ovlivnění životního prostředí souvisí i prevence nehod a havárií včetně vedení a řízení zaměstnanců.
 • Za plnění jednotlivých úkolů v oblasti BOZP jsou stanoveny konkrétní odpovědnosti na všech úrovních řízení, zejména u vedoucích pracovníků společnosti.
 • Vedení společnosti motivuje pracovníky k odvedení lepší práce a kvality a zvýšení výkonnosti.
 • Vedení společnosti stanovuje cíle kvality a cíle v oblasti ochrany životního prostředí a BOZP, které chce v jednotlivých časových etapách dosáhnout.
 • Vedení vytváří zdroje a podmínky tak, aby všichni pracovníci společnosti na všech úrovních řízení mohli plnit cíle kvality a cíle v oblasti ochrany životního prostředí a v oblasti BOZP stanovené vedením.
 • Vedení společnost vytváří účinný a efektivní systém pro vnitřní komunikaci (tok informací).
 • Společnost se zavazuje k trvalému dodržování příslušných právních a jiných požadavků na kvalitu, a ochranu životního prostředí a v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

2. Zapojení pracovníků

 • Lidský faktor je strategickým faktorem rozvoje organizace.
 • V integrovaném systému managementu jsou zapojeni všichni pracovníci na všech úrovních řízení do procesu trvalého zlepšování, získávání podnětů, jejich vyhodnocování a navrhování opatření ke zlepšení.
 • Společnost podporuje a využívá schopnosti pracovníků ve prospěch společnosti a všech zainteresovaných stran.
 • Pracovníci jsou zapojeni do trvalého systému vzdělávání a získávání povědomosti o významu kvality.
 • K dosažení předepsaných cílů ochrany životního prostředí a systému BOZP jsou rozvíjeny programy trvalého zlepšován služeb a procesů.
 • Informováním pracovníků je podporováno jejich povědomí k péči o BOZP. Kvalifikace a motivace pracovníků bude rozvíjena s ohledem na budoucí potřeby organizace.
 • Společnost pravidelně prověřuje a vyhodnocuje svůj integrovaný systém managementu. K tomuto účelu stanovuje prověřitelné cíle, kompetence a zdroje.
 • Společnost se zavazuje k trvalému zlepšování vztahu společnosti k životnímu prostředí a k ochraně a zdraví při práci v mezích svých ekonomických zdrojů.

3. Vzájemně prospěšné dodavatelské vztahy

 • Společnost a její dodavatelé jsou na sobě vzájemně závislí a jejic partnerství musí přinášet prospěch oběma stranám.
 • Společnost přenáší na své dodavatele požadavky svých zákazníků.
 • Společnost pravidelně hodnotí a vybírá dodavatele, kteří jsou schopni plnit její požadavky.
 • Vzájemně výhodné vztahy zvyšují schopnost společnosti a jejich dodavatelů vytvářet užitnou hodnotu pro všechny zainteresované.
 • Ochrana životního prostředí a bezpečnost a ochrana zdraví při práci je věcí každého pracovníka.
 • Z hlediska BOZP a ochrany životního prostředí společnost komunikuje s veřejností, orgány místní správy, státních institucí jakožto i s našimi zákazníky a dodavateli.

Společnost se zavazuje k šetrnému zacházení s přírodními zdroji, a to zejména při používání materiálů a energií. Z tohoto hlediska budou procesy, které mají vliv na životní prostředí analyzovány a zlepšovány.


V Plzni dne: 1. 6. 2015

Ing. Milan Leška
jednatel společnosti

logo QMS ČSN EN ISO 9001 certifikat kvality 2016 str 2 nahledcertifikat kvality 2016 str 1 nahledcertifikat kvality 2016 str 3 nahled
logo EMS ČSN EN ISO 14 001 certifikat enviromentalni politika nahled
logo EMS OHSAS 18 001 certifikat bezpecnost prace nahled